Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Postanowienia ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (zwaną dalej „Polityką Prywatności”), która określa informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w ramach usług świadczonych przez Firmę Michał Sondej Zaxon Smart Energy Management, z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin, NIP 669-217-58-58.

Niniejsza Polityka Prywatności również określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie, korzystania z naszych usług Użytkownikom korzystającym ze strony internetowej Administratora: https://zaxonsem.pl

Informacje podstawowe i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest: Michał Sondej Zaxon Smart Energy Management, ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin, NIP 669-217-58-58.
 Można się z nami skontaktować za pomocą:
– adres e-mail: biuro@zaxonsem.pl
– telefonicznie: + 48 698 059 934
https://zaxonsem.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych:
– adres e–mail : iod@zaxonsem.pl
– telefonicznie: + 48 698-059-934
– adres poczty tradycyjnej: ZAXON Smart Energy Management Michał Sondej. 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139, piętro 10, pokój 1010.

Wszelkie dane gromadzone przez Administratora będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, przepisami krajowymi, oraz wdrożonych przez Administratora Polityk Danych Osobowych .


Szanując Państwa prawa oraz respektując powszechnie obowiązujące przepisy, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Administratora zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych i posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Niniejsza Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej Administratora: https://zaxonsem.pl/polityka-prywatnosci/.

Zakres, cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Zapewniając transparentność w zakresie gromadzonych danych osobowych oraz sposobu ich wykorzystania Administrator informuje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych.
Świadczymy usługi w celach:

 • Instalacji odnawialnych źródeł energii instalacji fotowoltaicznej.
 • Przeprowadzenia wizji lokalnej.
 • Zaprojektowania systemów.
 • Wykonania robót instalacyjnych.
 • Przyłączania systemów do sieci elektroenergetycznej.
 • Nadzorowania nad robotami budowlanymi.
 • Serwisu i utrzymanie ruchu istniejących elektrowni fotowoltaicznych.
 • Dystrybucji i rozdział energii elektrycznej.
 • Prefabrykacji rozdzielnic niskiego napięcia.
 • Remontu istniejących rozdzielnic.
 • Optymalizacji układów zasilania.
 • Realizacji projektów mających optymalizację zużycia energii.
 • Obniżenia kosztów bieżących zakupu energii elektrycznej.
 • Analizy jakości energii elektrycznej.
 • Kompensacji mocy biernej.
 • Zasilania odbiorców z własnej stacji transformatorowej.
 • Profesjonalnego doradztwa energetycznego.
 • Zapewnienia profesjonalnego doradztwa w zakresie efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi w przedsiębiorstwie lub instytucji.
 • Wykonania Audytu efektywności energetycznej.
 • Analizy, rekomendacje i zalecenia w zakresie stosowania i wdrażania produktów lub usług energooszczędnych
 • Wykonania kosztorysów i analiz ekonomicznych.
 • Doradztwa w zakresie stosowania prawa energetycznego
 • Doradztwa w zakresie budowy farm fotowoltaicznych, prowadzenie projektów, ocena oddziaływania na środowisko, procedury OSD.
 • Zapewnienia prawidłowej obsługi związanej ze sprzedażą naszych towarów.
 • Zapewnienia prawidłowego odbioru jak i dostawy towarów.
 • Technicznych, reklamacyjnych, marketingowych, promocyjnych i w razie potrzeby windykacyjnych, sądowej egzekucji.
 • Zapewnienia zasady rozliczalności.
 • Przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.

W celu zrealizowania powyższego możemy poprosić Cię o podanie nam takich danych osobowych jak imię nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, adres siedziby firmy adres montażu, zużycie roczne energii elektrycznej w KWh.

Potrzebne nam przechowywanie Państwa danych także dla celów podatkowych i księgowych. W pewnych sytuacjach, związanych z zawieraniem umów lub złożeniem oferty, przygotowaniem kosztorysu czy też przeprowadzeniem analizy możemy poprosić Państwa o podanie innych potrzebnych nam danych, ale w takiej sytuacji zawsze poinformujemy Państwa, z jakiego powodu to robimy, i na jakiej podstawie prawne.

W związku z możliwością kontaktu Państwa z firmą Administratora poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie https://zaxonsem.pl/kontakt/ są pobierane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu. Dane te są podawane dobrowolnie przez osoby korzystającego z formularza kontaktowego. Niepodanie ich będzie skutkowało brakiem możliwości wysłania wiadomości do Administratora.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ochrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest umowa oraz uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).

Administrator może przetwarzać dane osobowe w postaci adresu e-mail Klienta w celach marketingowych, wysyłając własne oferty handlowe w formie newslettera.
Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator może przetwarzać dane statystyczne dotyczące Klientów, za pomocą których nie będzie możliwa ich identyfikacja, w celach analitycznych i statystycznych oraz badania satysfakcji ze świadczonych usług.
Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dobrowolność podania danych

Dane jakie przetwarza Administrator pozyskiwane są bezpośrednio od osoby lub firm współpracujących z Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale także niezbędne w celu skorzystania z usług Administratora.

Okres przechowywania danych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe są przechowywane przez Administratora w następujących okresach:
Dane osobowe zebrane w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W celach archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami prawa. W celach podatkowych,. przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń jest taki sam jak okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.
Dane osobowe zebrane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane do momentu ustania celu lub do momentu wycofania tej zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane do momentu ustania celu lub do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu.

Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeśli prawo zezwoli na takie przetwarzanie.

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępniane przez Administratora do następujących kategorii odbiorców:
– pracownikom i współpracownikom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych,
– podmiotom, którym Administrator zlecił czynności związane z przetwarzaniem danych
– partnerom biznesowym, podwykonawcom, firmą doradczym,
– firmą świadczącym usługi informatyczne, szkoleniowe
– firmą świadczącym usługi pocztowe, kurierskie,
– podmioty zapewniające systemy mailingowe,
– kancelarie prawne,
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione na wniosek tylko organom państwowym, organom samorządu terytorialnego i uprawnionym instytucjom publicznym, wyłącznie w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami i na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub innym instytucjom wykazującym odpowiednią podstawę prawną.

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy).
Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji
W przypadku kontaktu telefonicznego lub poczty tradycyjnej, poczty e- mail przekazane dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami będą wykorzystywane tylko w celach określonych w trakcie rozmowy telefonicznej lub korespondencji tradycyjnej, mailowej .
Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: iod@zaxonsem.pl lub biuro@zaxonsem.pl.
Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw można zgłaszać na adres e-mail: biuro@zaxonsem.pl.
Wycofać każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: iod@zaxonsem.pl lub biuro@zaxonsem.pl.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

Pliki cookies

Strona internetowa Administratora (https://zaxonsem.pl), jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te mają następujący wpływ na Użytkownika korzystającego ze strony: są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), umożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcji strony, tworzą anonimowe statystyki odpowiedzialności serwisów, nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika,
Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki Użytkownik w każdej chwili może: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki można znaleźć na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz, np.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do państw trzecich.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Bezpieczeństwo

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem, ujawnianiem lub utratą.
Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Administratora dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają jedynie osoby upoważnione. Wszyscy pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe są do tego upoważnieni oraz przechodzą odpowiednie szkolenia.
Administrator regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa.
Dane osobowe w posiadaniu https://zaxonsem.pl nie są udostępniane osobom trzecim innym niż wymienionym w Polityce Prywatności. Dane osobowe w posiadaniu https://zaxonsem.pl nie są sprzedawane żadnym podmiotom.

Zmiana polityki prywatności

Firma Michał Sondej Zaxon Smart Energy Management z siedzibą w Koszalinie zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pocztą elektroniczną adres e -mail iod@zaxonsem.pl lub pocztową tradycyjną na adres naszej firmy ZAXON Smart Energy Management Michał Sondej, 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139 (piętro 10, pokój nr 1010) z dopiskiem Ochrona Danych osobowych nr tel. 698 059 934 adres e-mail biuro@zaxonsem.pl.