Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych jest firma ZAXON Smart Energy Management Michał Sondej z siedzibą w Koszalinie: 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139, (piętro 10, pokój nr 9), e-mail biuro@zaxonsem.pl, tel. 698 059 934, NIP PL6692175858.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres ZAXON Smart Energy Management Michał Sondej, 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139, e-mail iod@zaxonsem.pl.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).,
  • przedstawienia oferty produktów i usług oferowanych przez ZAXON Smart Energy Management Michał Sondej z siedzibą w Koszalinie wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zawarcia umów na montażu lub sprzedaży produktów oferowanych przez ZAXON Smart Energy Management Michał Sondej z siedzibą w Koszalinie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę,

  Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu w którym były przetwarzane (prowadzenia korespondencji w sprawie przedstawienia oferty poprzez formularz kontaktowy). W sytuacji wycofania udzielonej zgody do dnia wycofania zgody. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku. Do czasu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania powyższych celów. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji w/w celów.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione, którym firma ZAXON Smart Energy Management Michał Sondej jest zobligowana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz

   

  • firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne;
  • podmioty prowadzące działalność pocztową oraz kurierską;
  • kancelarie prawne.
 4. Posiada Pani/Pan:
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
  • prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na ZAXON Smart Energy Management Michał Sondej, adres: 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@zaxonsem.pl lub adres pocztowy tradycyjnej naszej firmy ZAXON Smart Energi Management Michał Sondej, 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139 (piętro 10, pokój nr 9), nr tel. 698 059 934, adres e-mail: biuro@zaxonsem.pl